Regulamin sklepu internetowego VintageBooks – www.vintagebooks.pl

§ I. Informacje ogólne dotyczące działania sklepu

 1. Sklep internetowy VintageBooks (dalej VB), dostępny pod adresem www.vintagebooks.pl jest własnością Wydawnictwa Marek Derewiecki (dalej WMD), działającego na podstawie Wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej Gminy Kęty, pod numerem 3952, z siedzibą w Kętach, ul. Szkotnia 29a, 32- 650 Kęty, REGON 070792860, NIP 549-112-61-66, tel. 33 8454149, 603931607; poczta e-mail: kontakt@vintagebooks.pl. Właściciel bierze pełną odpowiedzialność prawną i cywilną za treści publikowane na stronach sklepu.
 2. Osobą odpowiedzialną za udzielanie informacji Klientom na temat zasad i trybu działania sklepu internetowego jest Marek Derewiecki. Informacje można uzyskać pod adresem e-mail: kontakt@vintagebooks.pl.
 3. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta i właściciela sklepu (WMD). W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin sklepu internetowego jest regulacją, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Klient dokonując zakupu w sklepie internetowym WMD, proszony jest o zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Złożenie przez Klienta zamówienia jednoznacznie określa, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego zasady. Komunikacja pomiędzy stronami odbywa się w języku polskim i angielskim.
 4. Zamówienia można składać drogą elektroniczną, przy użyciu systemu sprzedażowego sklepu.
 5. Realizacja zamówień odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej SA, chyba że Klient zażyczy sobie innego dostawcę, po uiszczeniu należnej opłaty dodatkowej.
 6. Sklep internetowy VB sprzedaje wyłącznie książki drukowane oraz ebooki wydane przez Wydawnictwo Marek Derewiecki.
 7. Sprzedaż hurtową książek WMD prowadzi Firma Dystrybucyjna ANTYK, ul. Piastów Śląskich 3/43, 43-300 Bielsko-Biała, tel. 502637305.
 8. Podane ceny książek drukowanych oraz ebooków określone są w PLN, w kwotach brutto (z podatkiem VAT). W przypadku książek drukowanych cena nie uwzględnia kosztów wysyłki.
 9. Treści publikowane i udostępniane na stronach sklepu przez WMD, jak na przykład zdjęcia, skany, komentarze, recenzje itp. podlegają ochronie prawnej i przysługują właścicielowi lub podmiotom, z którymi zawarł on odpowiednie umowy. Klient uprawniony jest do korzystania z ww. treści nieodpłatnie, wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku osobistego. Wykorzystywanie treści w innym zakresie dozwolone jest wyłącznie na podstawie pisemnej zgody, udzielonej przez WMD, pod rygorem nieważności, a także w granicach obowiązującego prawa autorskiego, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Kodeksu Cywilnego.
 10. Szczególne warunki sprzedaży książek – promocje – regulowane będą odrębnie opublikowanymi zasadami, dotyczącymi specjalnej oferty sklepu, obowiązującej w określonym czasie. W przypadku rozbieżności zasad promocji z postanowieniami niniejszego Regulaminu, pierwszeństwo mają zasady działającej czasowo promocji.
 11. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany terminów wydania publikacji z zapowiedzi. Ponieważ wydanie poszczególnych tytułów zależy od wielu czynników niezależnych od WMD. Podane na stronie sklepu terminy wydań poszczególnych tytułów, należy traktować orientacyjnie.

§ II. Zasady sprzedaży książek

 1. Właściciel umożliwia Klientowi złożenie zamówienia w następujący sposób:
  • zamówienia na książki, drogą internetową, można składać 24h na dobę, 7 dni w tygodniu;
  • Klient dodaje wybraną książkę do koszyka, po czym przechodzi do formularza zamówienia, w którym podaje swoje dane adresowe oraz telefon i e-mail (por. § III Ochrona danych osobowych);
  • następnie wybiera sposób zapłaty i dokonuje płatności należnej kwoty;
  • do momentu uruchomienia przez Klienta funkcji oznaczonej komunikatem „Zamawiam” Klient ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych do koszyka produktów, w szczególności ich edycji i poprawy, w tym ma on możliwość dodawania lub usuwania książek, modyfikacji sposobu płatności, zmiany adresu odbiorcy itp.;
  • Klient składa zamówienie poprzez uruchomienie funkcji oznaczonej komunikatem „Zamawiam” oznaczającej, że zamówienie składane przez Klienta pociąga za sobą obowiązek zapłaty. Funkcja, o której mowa w zdaniu poprzednim, staje się aktywna z chwilą, gdy Klient zaakceptuje niniejszy Regulamin. Złożenie zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę (ofertę) zawarcia umowy sprzedaży na odległość, za pośrednictwem sklepu internetowego;
  • po złożeniu zamówienia Klient otrzyma wiadomość e-mail potwierdzającą złożenie zamówienia, zawierającą wszystkie istotne elementy zamówienia, która jednocześnie poświadcza otrzymanie zamówienia przez właściciela;
  • po otrzymaniu wiadomości e-mail, umowę sprzedaży uznaje się za zawartą, stanowi ona również potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji (oświadczenie woli zawarcia umowy sprzedaży z Klientem składane przez właściciela).
 2. Do każdego zamówienia właściciel wystawia Klientowi, jako dowód sprzedaży, paragon fiskalny. Na żądanie Klienta właściciel może wystawić fakturę VAT.
 3. Klient może anulować lub zmienić złożone zamówienie, kontaktując się mailowo lub telefonicznie z właścicielem. Odstąpienie całościowe od umowy sprzedaży książek może także nastąpić po dokonaniu zapłaty przez Klienta, lecz przed nadaniem przesyłki przez właściciela.
 4. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zamówienia Klient zobowiązany jest do podawania prawdziwych i aktualnych danych osobowych, adresowych i teleadresowych wymaganych w formularzy zamówienia oraz niezwłocznego aktualizowania tych danych, koniecznych dla prawidłowej realizacji zamówienia przez WMD.
 5. Gwarancją prawidłowej realizacji zamówienia jest przestrzeganie przez Klienta zasad uczciwości i rzetelności, postępowanie zgodnie z obowiązującym przepisami prawa oraz terminowa zapłata za złożone zamówienie.
 6. Książki sprzedawane są w cenach brutto. W przypadku zamówienia za zaliczeniem pocztowym, do ceny doliczony zostanie koszt przesyłki w wysokości 25 zł. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany ceny przesyłki w zależności od zmiany stawek obowiązujących w regulaminie Poczty Polskiej SA.
 7. Zamówienia realizowane są w terminie do 14 dni, do wyczerpania nakładu.
 8. W przypadku wybrania w formularzu zamówienia opcji przedpłaty na konto, koszty przesyłki pokrywa WMD jeśli wartość zamówienia przekroczy kwotę 100,00 zł. Przy zamówieniu nie przekraczającym 100,00 zł., automatycznie nalicza się koszt przesyłki w wysokości 15,00 zł.
 9. Właściciel zastrzega sobie prawo do aktualizowania cen zamieszczonych na stronie sklepu. Ceny w zamówieniu złożonym przez Klienta przed wprowadzeniem zmian (dodatkowych promocji) pozostają dla Klienta wiążące.
 10. Ceny książek na stronach sklepu:
  • zawierają wszelkie należne cła i podatki;
  • nie zawierają kosztów przesyłki (z wyłączeniem zamówień za zaliczeniem pocztowym);
  • ceny książek na dokumencie sprzedaży nie zawierają kosztów przesyłki;
  • właściciel może, w okresie trwania promocji, określić próg minimalnej wartości zamówienia, dla której przesyłka będzie darmowa lub okresowo obniżona;
  • koszt przesyłki jest prezentowany na formularzu zamówienia, przy wyborze sposobu dostawy i uzależniony będzie od wartości zamówienia oraz sposobu zapłaty;
  • suma do zapłaty może zostać pomniejszona o określony rabat procentowy lub kwotowy, regulowany specjalnymi zasadami promocji;
  • zasady promocji określi odrębny Regulamin;
  • promocje trwają w ograniczonym czasie a obowiązujące ceny nie podlegają łączeniu, o ile postanowienia promocji wyraźnie nie stanowią inaczej, oraz mogą obejmować ograniczoną liczbę książek.
 11. Zapłatę Klient może uiścić w następujący sposób:
  • za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych, w systemie Przelewy24;
  • przy odbiorze, za zaliczeniem pocztowym;
  • termin płatności za zamówione książki w przypadku wyboru sposobu płatności, wynosi maksymalnie 3 dni od złożenia zamówienia. Brak zapłaty w określonym terminie równoznaczne jest z anulowaniem zamówienia przez właściciela;
  • w przypadku zapłaty dokonanej przez Klienta kartą płatniczą lub przelewem, zwrot należności z tytułu anulowania zamówienia, nastąpi na rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność. Dotyczy to także płatności za zaliczeniem pocztowym;
  • termin zwrotu obowiązujący właściciela, nie powinien przekroczyć 7 dni roboczych;
  • zwrot należności może odbyć się w postaci bezgotówkowej, w formie zaakceptowanych przez Klienta do przyjęcia książek.
 12. Właściciel zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby czas dostawy nie przekroczył 14 dni roboczych, od chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Zamówienia będą realizowane do wyczerpania nakładów w magazynie. W okresie wakacji lub ferii czas dostawy może zostać przedłużony. W tym przypadku na stronie sklepu powinna zostać opublikowana stosowna informacja. Zamówienia realizowane są wyłącznie na terenie Polski. W przypadku realizacji zamówień zagranicznych, Klient po złożeniu zamówienia zobowiązany jest do zapłaty z góry wraz z uiszczeniem opłaty za przesyłkę. Koszt przesyłki zostanie podany Klientowi w e-mailu.
 13. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta, Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od złożonego zamówienia w okresie 14 dni, bez podawania jakichkolwiek powodów oraz bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż przewidziane przez przepisy prawa.
 14. Klient ma obowiązek zwrócenia książek w takim stanie, w jakim je otrzymał od właściciela, w terminie do 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od złożonego zamówienia. Koszt zwrotu pokrywa Klient w zakresie obowiązujących przepisów prawa konsumenckiego. Zwroty należy kierować na adres siedziby właściciela, uwidocznionym w pkt. 1 niniejszego Regulaminu.
 15. W przypadku zwrotu książek uszkodzonych z winy Klienta, na skutek niewłaściwego opakowania na czas transportu lub innych przyczyn zależnych od Klienta, właściciel ma prawo odmówić przyjęcia zwrotu.
 16. Książki sprzedawane na stronach sklepu posiadają gwarancję jakości WMD, z zastrzeżeniem pkt. 18 niniejszego Regulaminu. Nie dotyczy to książek oferowanych w trakcie promocji. Roszczenia z tytułu rękojmi zgłoszone przez Klienta, właściciel ma obowiązek rozpatrzyć w terminie 14 dni.
 17. Klient ma prawo do złożenia reklamacji ze względu na wady książek otrzymanych w ramach zamówienia w sklepie internetowym WMD. Reklamację można składać w każdym czasie, bez względu na okres, który minął od złożenia zamówienia. Właściciel zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w ciągu 14 dni od zgłoszenia. Skutkiem reklamacji Klient powinien otrzymać książkę bez wad lub zwrot należności poniesionych w związku ze złożeniem zamówienia.

§ III. Wymagania techniczne dla urządzeń elektronicznych, niezbędne do korzystania z zakupionych plików

 1. Do skutecznego zakupu plików cyfrowych niezbędne jest urządzenie elektroniczne typu komputer PC lub MAC, smartfon, tablet lub czytnik książek elektronicznych z aktualną wersją systemu operacyjnego oraz aktualną wersją przeglądarki internetowej.
 2. W przypadku komputerów PC lub MAC niezbędna jest aktualna wersja przeglądarki internetowej oraz oprogramowanie umożliwiające korzystanie z plików EPUB i PDF (Adobe Digital Editions, Adobe Acrobat Reader, Calibre, iBooks, Bluefire Reader).
 3. W przypadku urządzeń mobilnych (smartfony, tablety) minimalna wersja systemu operacyjnego dla iOS – 7.0, a dla Android – 5.0 oraz aplikacja mobilna obsługującą pliki EPUB i PDF (Adobe Digital Editions, Adobe Acrobat Reader, Bluefire Reader).
 4. Każdy plik cyfrowy oferowany przez sklep posiada informację (na stronie z danym produktem), dotyczącą jego charakterystyki oraz formatu. Przed dokonaniem zamówienia Klient powinien upewnić się, czy urządzenie elektroniczne przeznaczone do pobrania i korzystania z danego pliku spełnia wymagania techniczne, określone w Punkcie 1 oraz czy urządzenie to posiada wystarczającą pamięć, pozwalającą na utrwalenie/zapisanie na nim pliku, a także program umożliwiający otwarcie/używanie zakupionego pliku, określony w Punktach 2 i 3.

§ IV. Zasady sprzedaży plików cyfrowych

1. Sposób składania zamówienia

 • Po dodaniu publikacji do koszyka, możesz przejść do finalizacji zakupów. Z poziomu koszyka należy kliknąć opcję „Przejdź do kasy”. Jeśli nie jesteś zalogowany, będziesz mógł się teraz zalogować lub zarejestrować albo przeprowadzić transakcję bez konieczności zakładania konta.
 • Uzupełnij niezbędne dane, pamiętaj, że należy przeczytać Regulamin oraz Politykę prywatności i zaznaczyć pola oznaczone czerwoną gwiazdką jako wymagane.
 • Aby otrzymać fakturę należy zaznaczyć opcję „Chcę otrzymać fakturę” i podać poprawne dane. Prosimy pamiętać o podaniu numeru NIP. Faktura VAT zostanie wysłana na adres e-mail podany podczas składania zamówienia.
 • Następnie kliknij opcję „Kupuję i płacę”. Zostaniesz wtedy przeniesiony do serwisu Przelewy24, w którym dokonasz płatności (możliwa jest płatność kartą lub przelew on-line). W serwisie Przelewy24 należy wybrać rodzaj karty lub bank i podać dane niezbędne do realizacji płatności.
 • Po dokonaniu transakcji produkt udostępniany jest na koncie Klienta na stronie Moje konto, w zakładce Pliki do pobrania.
 • Zakupów można dokonać również bez konieczności zakładania konta. W tym przypadku prosimy pamiętać o podaniu prawidłowego adresu e-mail, ponieważ jest on niezbędny do wysłania linku do pobrania zakupionego pliku.
 • Na stronie produktowej każdego ebooka zamieszczono informację określającą format, w którym plik cyfrowy został zapisany.
 • Składając zamówienie Klient powinien zapoznać się z wymaganiami technicznymi, opisem danego produktu, który zawiera, oprócz innych danych, postanowienia o zakresie licencji dotyczącej danego produktu oraz typ pliku.
 • W przypadku zamówienia ebooka zamówienie będzie można opłacić tylko przez płatności elektroniczne.

2. Warunki realizacji zamówienia

 • Klient przed złożeniem zamówienia jest zobowiązany do upewnienia się, czy posiadane przez niego urządzenie elektroniczne, wraz z zainstalowanym na nim oprogramowaniem, przeznaczone do korzystania z pliku cyfrowego i jego pobrania, spełnia minimalne wymogi techniczne umożliwiające pobranie i korzystanie z pliku cyfrowego.
 • Zamówienie zawierające ebooki zostanie przekazane do realizacji w momencie otrzymania od podmiotu realizującego płatność elektroniczną, potwierdzenia pozytywnej informacji o dokonaniu płatności.
 • Po otrzymaniu informacji o dokonanej płatności sklep prześle wiadomość na adres e-mail podany przez Klienta, która zawierać będzie:
  • potwierdzenie otrzymania płatności;
  • informacje odnośnie sposobu pobrania ebooka.
 • Jeśli zrealizowanie zamówienia nie jest możliwe, sklep poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji, przesyłając wiadomość na adres e-mail podany przez Klienta. W przypadku dokonania przez Klienta uprzedniej płatności za takie zamówienie, sklep dokona zwrotu wpłaconych środków.
 • W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych, w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu e-mail; blokowania przez serwer pocztowy przesyłania wiadomości na adres wskazany przez Klienta; usuwania i blokowania e-maili przez oprogramowanie na komputerze/urządzeniu Klienta, sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionych produktów.

3. Odstąpienie od umowy

Konsument ma prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14-dni od jej zawarcia, chyba że wyraził zgodę na udostępnienie mu pliku cyfrowego przed tym terminem i został poinformowany, że wyrażenie tej zgody skutkuje utratą prawa do odstąpienia od Umowy. Prawo odstąpienia od umowy wygasa z chwilą przekazania Klientowi informacji o sposobie pobrania zamówionego pliku cyfrowego lub/i linku do pobrania tego pliku, w taki sposób, że jego pobranie zależy tylko od niego.

Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez sklep o utracie prawa odstąpienia od umowy (zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta – tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

4. Zasady korzystania z zakupionych plików

 • Zakupione i opłacone ebooki będą dostępne dla Klienta po zalogowaniu się w sklepie internetowym VB na stronie Moje konto, w części Pliki do pobrania.
 • Dla klientów dokonujących zakupu ebooków bez zalogowania się na Moje konto, będą one dostępne na stronie potwierdzającej złożenie zamówienia.
 • W celu pobrania ebooka należy kliknąć na przycisk Pobierz, znajdujący przy produkcie. Po kliknięciu plik zostanie udostępniony do pobrania.
 • W przypadku ebooka składającego się z więcej niż jednego pliku, pliki będą zawarte w archiwum .zip.
 • Zaleca się zapisywanie ebooków na nośniku pamięci przez Klienta po dokonaniu zakupu. Sklep nie świadczy usługi przechowywania zakupionych plików cyfrowych, zatem Klient ponosi ryzyko niezapisania tych plików na odrębnym nośniku pamięci.
 • Wszystkie ebooki oferowane przez sklep internetowy VB są objęte ochroną przewidzianą w ustawie z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych i mogą być używane wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie oraz w licencji.
 • Klient ma prawo korzystać z ebooków wyłącznie na własny użytek, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 • Klient w szczególności nie jest uprawniony do:
  • rozpowszechniania ebooków lub ich opracowań w całości lub we fragmentach;
  • utrwalania lub zwielokrotniania ebooków w celu ich rozpowszechniania;
  • komercyjnego wykorzystywania ebooków w jakikolwiek sposób.
 • Klient jest zobowiązany do dbania o to, aby osoby nieuprawnione nie korzystały z ebooków w sposób niezgodny z prawem, regulaminem oraz postanowieniami licencji.

5. Reklamacje

Klient może zgłosić reklamację do sklepu internetowego VB, w szczególności, gdy:

 • zakupiony plik cyfrowy okaże się uszkodzony;
 • w ciągu 48 godzin od dokonania potwierdzonej płatności elektronicznej za plik cyfrowy nie zostanie mu udostępniona możliwość jego pobrania.

Sklep ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych.

***

W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie mają zastosowanie odpowiednie zapisy pozostałych paragrafów Regulaminu.

§ V. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest właściciel sklepu internetowego VB, tj. Wydawnictwo Marek Derewiecki, posiadające Wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej Gminy Kęty, pod numerem 3952, z siedzibą w Kętach, ul. Szkotnia 29a, 32- 650 Kęty, REGON 070792860, NIP 549-112-61-66, tel. 33 8454149, 603931607; e-mail: kontakt@vintagebooks.pl.
 2. Dane osobowe mogą być przetwarzane w celu realizacji udostępnianych przez WMD książek lub w celach marketingu towarów i usług własnych, stanowiącego tzw. prawnie uzasadniony interes podmiotu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub wykonywania telefonicznych połączeń w celu marketingu bezpośredniego, w tym kierowanych w wyniku profilowania, o ile Klient wyrazi stosowną zgodę.
 3. Administrator odpowiada prawnie za bezpieczeństwo powierzonych mu danych osobowych. W przypadku konieczności dostarczenia zamówienia, dane osobowe mogą być udostępniane operatorom pocztowym lub przewoźnikom wyłącznie w celu dostarczenia zamówienia. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom WMD. W innych przypadkach dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa lub innym podmiotom, jeżeli wynika to wyraźnie z odrębnie złożonej zgody Klienta na udostępnienie.
 4. Klient, którego dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. W przypadku cofnięcia zgody, żądania usunięcia danych, wniesienia sprzeciwu czy skorzystania z innych uprawnień, należy zgłosić administratorowi, w podanych w pkt. 1 niniejszego Regulaminu danych adresowych.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do realizacji zamówienia lub/i świadczenia usług oferowanych przez sklep internetowy.

§ VI. Postanowienia końcowe

 1. Prawem obowiązującym strony, dla zawarcia umowy sprzedaży, jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami rozstrzygającymi spory, sądy powszechne Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Spory pomiędzy stronami rozstrzygane będą przez sąd właściwy ze względu na siedzibę właściciela.
 2. Niniejszy Regulamin sklepu internetowego VB wchodzi w życie z dniem 01 lutego 2021 roku i jest dostępny bezpłatnie na stronie internetowej, pod adresem: www.vintagebooks.pl/regulamin.
 3. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia ważnych przyczyn:
  • zmiana przepisów prawa regulujących dostarczanie treści cyfrowych, regulujących sprzedaż towarów lub świadczenie usług drogą elektroniczną;
  • konieczność dostosowania działalności sklepu do nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych wynikających z decyzji właściwego organu administracji publicznej;
  • orzeczenia sądowego wpływającego na wzajemne prawa i obowiązki właściciela i Klientów;
  • zmiana sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi;
  • zmiana zakresu lub zasad sprzedaży poprzez zmianę lub modyfikację dotychczasowych zasad funkcjonowania sklepu.
 4. W przypadku dokonania zmian w niniejszym Regulaminie, właściciel udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację na stronie sklepu oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przez Klienta adres e-mail.
 5. Konsument ma prawo skorzystać z platformy internetowego rozwiązywania sporów (ODR) zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006.2004 i dyrektywy 2009/22/WE.
  Link do platformy ODR: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL oraz adres e-mail właściciela: kontakt@vintagebooks.pl.
 6. Klient jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozp. Ministra Sprawiedliwości z dn. 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich.
 7. Klient może zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między stronami oraz innych uprawnionych w tym zakresie instytucji.
 8. Właściciel deklaruje wolę polubownego załatwiania sporów z Klientami – na każdym etapie zaawansowania sporu – na zasadzie wzajemnego poszanowania, życzliwości i ogólnoludzkich zasad moralnych. Każde odwołanie Klienta do instytucji rozstrzygających instytucjonalnie spory prawne, będzie traktowane przez WMD jako porażka zasad wzajemnego poszanowania współżycia społecznego.

Do pobrania

Formularz odstąpienia od umowy
Formularz zgłoszenia reklamacji
Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta